İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Dai Gelinlik Satış Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş (Dai Wedding) tarafından siteyi kullanan kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni kapsamında yer alan hususlarla ilgili olarak detaylı bilgiler, www.daiwedding.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Politikada yer almaktadır.

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Dai Gelinlik Satış Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş (Dai Wedding) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri ve kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veri

İşlem Güvenliği

IP adresi, Sistem verileri (cihaz türü, işletim sistemi ve sürümü vb.), kullanım verileri (erişilen kurslar, kurslara ayrılan süre, Hedef IP/Alan adı kayıtları, Diğer trafik verileri (bağlantı zamanı, süresi vb.), internet sitesi giriş çıkış logları

Lokasyon

Yaklaşık coğrafi konum

Pazarlama

Çerez Kayıtları, İnternet sitesindeki davranışlar, ilgi alanları

 

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi, icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin kampanya, satış ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Talep, öneri ve şikayetlerin takibi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen;

 1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 3. Kişisel verilerin şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olması,
 4. Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Kişisel verilerin şirketimiz tarafından işlenmesinin şirketimizin, ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir. 
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için, KVKK’nın 2.maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanmaktadır.

 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi halinde iletişim formları, bilgi sistemleri  ve elektronik cihazlar (örneğin telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), çevrimiçi web sitesi,
 • İnternet sitemiz tarafından zorunlu kullanımdan kaynaklı olarak oluşturulan çerezler,
 • Üçüncü taraflarca yaratılan takip çerezleri,
 • Site kullanımı ölçüm sistemleri,
 • İlgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla yazılı ve elektronik yollarla toplanmaktadır. 
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. maddesine uygun olarak ;

 • Hukuki süreç başlatılması halinde hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla şirket avukatlarımızla,
 • Talep edilmesi halinde mahkemeler, savcılıklar ve kolluk makamları ile,
 • Kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. 
 1. Üyelerimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak üyelerimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir.

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu kapsamda kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasır olarak sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.daiwedding.com adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi-Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.